Lupa-asiat

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottamiseen on haettava lupaa ympäristölautakunnalta. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaan kotitarvekäyttöön. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai teiden kunnossapitoon.

Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaan (ympäristölautakunnalle) on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevän.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa.

Moottoriajoneuvo maastossa

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa (maa-alue tai jääpeitteinen vesialue) on haettava ympäristölautakunnan lupa.

Maastoliikennelain 14-15 §:n mukaisesti ympäristölautakunta päättää moottorikelkkareitin perustamiseksi tarvittavan reittisuunnitelman hyväksymisestä ja hyväksyy reitin pitäjän.

Vapautus viemäriverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja alueelliselle ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi.

Vesirakennustyöt

Vesilain mukaan rannan asukkailla on mahdollisuus parantaa rannan ja vesistön käyttöä poistamalla lietettä tai haitallisia matalikoita vesialueelta ilman ympäristölupaviranomaisen lupaa. Hankkeesta on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus Lapin ympäristökeskukselle vähintään kuukautta ennen työn aloittamista.

Ympäristöluvat

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle. Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.
 

Lisätietoja:
Teknisen toimen päällikkö
Ilkka Soukka
Puh. 0400 691 616
etunimi.sukunimi@simo.fi

 

 Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
 Selvitys naapurin kuulemisesta
 Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
 Ilmoitus vesirakennustyöstä
 Ympäristölupahakemus
 

Maa-ainesten otto 
Jätevesien käsittely ja vapautus viemäriverkkoon liittymisestä 
Matalikkojen poistaminen vesialueelta
Ympäristöluvat
 

Maastoliikennelaki
Vesihuoltolaki
Vesilaki

 


 


Powered by WebUpdate