Maa-ainesten otto

Maa-aineslain 4 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on kotitarvekäyttöä lukuunottamatta saatava lupa. Luvan myöntää ympäristölautakunta.

 

 Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen 
 Selvitys naapurin kuulemisesta

 Kaivannaisjätteen jätehuolto-suunnitelma
 

 Maa-ainestaksa
 

Maa-aineslaki 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito

 

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaan kotitarvekäyttöön. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai teiden kunnossapitoon. Kotitarveotostakin on kuitenkin ilmoitettava valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa maa-aineksia enemmän kuin 500 k-m³. 

Lisätietoja:
Teknisen toimen päällikkö

Ilkka Soukka
Puh. 0400 691 616
etunimi.sukunimi@simo.fi


 
 

 


 


Powered by WebUpdate