Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelusta vastaavana viranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Samoin on lupa oltava luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen. Luvanvaraisista toiminnoista säädetään ympäristösuojelulaissa ja -asetuksessa.

Ympäristölupahakemuksen ratkaisee asian mittavuudesta ja muusta luonteesta riippuen joko ympäristölupavirasto, alueellinen ympäristökeskus taikka kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle. Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Jätevesien käsittely

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että käytössä oleva jätevesien käsittelyjärjestelmä toimii asetuksen vaatimusten mukaisesti. Viranomaisella on valvontaa varten tarvittaessa oikeus esimerkiksi jätevesinäytteiden ottamiseen.

Jätehuollon valvonta

Ympäristöön ei saa laittaa roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentamista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuoltoa kunnissa. Tyypillisiä valvontatehtäviä ovat roskaamisasiat, luvaton jätteenpoltto, yritysten ongelmajätteenkäsittely sekä kiinteistöt, jotka eivät ole liittyneet järjestetyn jätehuollon piiriin.

Rannan ruoppaus

Vesistön koneellinen ruoppaus edellyttää aina vähintään ilmoituksen tekemistä ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Pelkkä ilmoitus ei riitä, jos ruoppausmäärä on suurempi kuin 500 m3. Tällöin ruoppaukselle on haettava aina vesilain mukainen lupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (AVI). Pienempikin ruoppaus saattaa edellyttää luvan hakemista, jos työstä mahdollisesti aiheutuu vahinkoa tai haittaa. Pienten ruoppausten osalta ELY-keskus arvioi luvan hakemisen tarpeen sille tehtävän ruoppausilmoituksen perusteella.

Ympäristölupahakemus ja täyttöohje
Ilmoitus vesirakennustyöstä

Ympäristönsuojelumääräykset

Asemakaava-alueet
Kantolanharjun asuntoalue
Pohjavesialuekartta


Jätevesien käsittely

Ympäristönsuojelulaki 
Ympäristönsuojeluasetus 
Haja-asutuksen jätevedet

Lisätietoja:
Teknisen toimen päällikkö
Ilkka Soukka
Puh. 0400 691 616
etunimi.sukunimi@simo.fi


 


 


Powered by WebUpdate