Visio - Simo vuonna 2012

Simo on taloudellisesti ja tehokkaasti tasapuolisesti kaikille kuntalaisille laadukkaita palveluja tuottava, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen kunta.

Simo on sekä Meri-Lappiin että Oulun seutuun tukeutuva nykyaikainen kunta, jossa on vireää yritystoimintaa eri toimialoilla. Simolaiset ovat terveellä tavalla ylpeitä omasta osaamisestaan ja kotiseudustaan ja tuntevat yhdessä yrittämisen merkityksen.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tuonut merkittäviä elinkeinokeskittymiä kuntaan. Elinkeinojen ja viihtyisän asumisen perusedellytykset ovat kunnossa.

Toiminta-ajatus 

Simon kunnan toiminta-ajatuksena on kehittää Simosta taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.

Strategian haasteet ja päämäärät

Tavoitteena on saavuttaa radikaali käänne nukkumalähiökunnasta aktiiviseksi yrityskunnaksi. Alueella toimivien ja alueelle etabloitumassa olevien yritysten tarpeet on kyetty ratkaisemaan myönteisesti. Yritystoiminta on keskittynyt laajentuneille teollisuusalueille 4-tien tuntumassa. Simo on kuuluisa viihtyisyydestään asuin- ja matkailuympäristönä, jossa luonto, meri ja joki antavat erityisen sykäyksen matkailu-, majoitus-, ohjelma- ja ravitsemusyrittämiselle. Maankäytön toimenpiteillä ja maaseutuhankkeilla on saavutettu elinvoimaisia kyläyhteisöjä ja asumisen tarpeet on kyetty joustavasti ratkaisemaan.

Vaihtoehdot ja strategiset linjaukset

Kunnan suhde yrityksiin on asiakassuuntautunut. Päättäjien ja viranhaltijoiden asennoituminen uusiin yrityshankkeisiin on lähtökohtaisesti myönteinen, hankkeen toteutumista edistävä. Maailma on rohkeiden;  riskinotto ja aktiivinen elinkeinopolitiikka järkevissä puitteissa. Resursseja kunnan kehittämiseen saadaan menestyvän yritystoiminnan luoman ylijäämän kautta. Simo on laaja, potentiaalinen kunta.

Painopistealueet

Toimintaympäristö ja yrittäjyysprofiili

Elinkeinostrategian painopisteenä toimintaympäristön ja yrittäjyysprofiilin kehittäminen. Kunnan tavoitteena on omistuksessaan olevien yritystilojen ja alueiden näkyvyyden parantaminen, selkeän profiilin luominen yritys-/ teollisuusalueille.

Veturiyritykset

Veturiyrityksen/ -yritysten esiin nostamisella pyritään luomaan yritysimagoa tukevaa mielikuvaa. Jatkossa kunnassa kyetään tarjoamaan ajanmukaiset tietoverkkoyhteydet yrityksen sijainnista riippumatta.

Yritysten etabloituminen

Elinkeinopolitiikan päätavoitteeksi asetetaan tuotannollisten yritysten etabloituminen Simoon. Toimintatapana aktiivinen lähestyminen yritysten suuntaan. Markkinoinnin resurssit kohdennetaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Osana strategiaa on turvattava riittävät valmiudet tarjota sopivia yritystontteja tai toimitilaa. Teknisen ja elinkeinotiimin saumaton yhteistyö yrityshankkeiden ja laajennustoimenpiteiden toteuttamisessa muodostetaan saumattomaksi.

Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseutuelinkeinoihin panostetaan erityisesti kehittämishankkeilla. Leader+ ja muut maaseudun kehittämishankkeet saatetaan aktiiviseen hakuun, periaatteella, että kunta osallistuu, muttei ensisijaisesti johda hankkeita.

Kehitettäviä teemoja on mm. matkailun ja perinteen yhdistäminen hankkeeksi elinkeinolliseksi kehittämishankkeeksi. Maatalouden toimintaedellytysten parantaminen ja sukupolvenvaihdosten mahdollistaminen. Yrittäjyysimagon ja kuntakuvan kehittäminen järjestelmällisesi sekä imagokonsultoinnin käyttö kuntakuvan kehittämisessä.

Entistä enemmän pyritään aktivoimaan aloitteilla ja mielipiteillä maaseutualueiden elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen panosta yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi.

Teollisen toiminnan tukeminen

Tukipalvelut nykyisille pienyrityksille muodostetaan yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi. Kunnan hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että kunta ei menetä yhtään nykyisistä toimivista yrityksistä. Osana tätä strategiaa kunnassa kehitetään osaamis- ja neuvontajärjestelyt, jossa eri yritystoiminnan tukipalveluja tuottavien palveluja kyetään aktiivisesti tarjoamaan. Koulutusyhteistyötä opetusta järjestävien yhteisöjen, työvoimahallinnon ja simolaisten yritysten välillä kehitetään yritysten tarpeista lähtien.


Powered by WebUpdate