Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville

Lisätty: 01.11.2017

Tuuliwatti Oy suunnittelee Simon kunnan alueelle Leipiön tuulivoimapuiston laajennusta. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 28 uuden tuulivoimalan rakentaminen Leipiön alkuperäisten 17 tuulivoimalan lisäksi.

Simon kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 23.10.2017 § 325 asettaa Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Aineisto on nähtävillä 6.11.2017 – 5.12.2017 välisen ajan.

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Simon kunnanviraston valtuustosalissa (Ratatie 6, 95200 Simo) tiistaina 14.11.2017 klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Simon kunnanvirastolla (Ratatie 6, 95200 Simo) sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.simo.fi (> kaavat ja kiinteistöt > Yleiskaavat). Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavan ehdotusvaiheen aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kuulemisaikana (5.12.2017 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:

 

simon.kunta@simo.fi   tai   Simon kunta, Ratatie 6,  95200 Simo


Lisätietoja antavat:

Simon kunta

Ratatie 6, 95200 Simo

Ilkka Soukka

Teknisen toimen päällikkö

puh. 0400 691 616

ilkka.soukka@simo.fi
 

         Kaavaa laativa konsultti:                                                                  Hankkeesta vastaava: 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy                                                   TuuliWatti Oy                 

Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU                                                 PL 100, 00381 Helsinki

Janne Tolppanen                                                                             Hannu Kemiläinen

Maankäytön suunnittelija, Arkkitehti                                                 Suunnittelupäällikkö       

puh. 044 278 7307                                                                         puh. 040 734 3026

janne.tolppanen@fcg.fi                                                                   hannu.kemilainen@st1.fi

 

 

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Havainnekuvat

Melu- ja varjostusmallinnukset

Arkeologinen inventointi

Luontoselvitys

Yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon huomioiminen yleiskaavassa

Simo-Ii muuttolinnustoseuranta

Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin

Arkeologinen täydennysinventointi

          

 

  

  

takaisin


Powered by WebUpdate